Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor opleidingen, trainingen en diensten van HCM Veiligheidsmanagement

Art. 1      Toelichting

HCM Veiligheidsmanagement, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost Nederland onder nummer 08125613.

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van opleidingen, trainingen en diensten door HCM Veiligheidsmanagement.

Onder “opleidingen, trainingen en diensten” worden verstaan de prestaties waartoe HCM Veiligheidsmanagement zich heeft verbonden, zoals veiligheidszorgsystemen, opleidingen, trainingen op het gebied van veiligheid, milieu, communicatie en logistiek. Deze opleidingen, trainingen en diensten zijn/worden geleverd aan de cliënt of beoogd zijn te worden geleverd op grond van een overeenkomst tot opdracht, alsmede de werkzaamheden die HCM Veiligheidsmanagement verricht of zal verrichten of beoogt te verrichten voor de opdrachtgever.

Onder “materialen en hulpmiddelen” worden verstaan alle systemen, modellen, lesmateriaal, documentatie, werkinstructies, toolboxmeetingen op papier/geautomatiseerd en documenten en/of bestanden die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door HCM Veiligheidsmanagement ter beschikking worden gesteld.

Onder “apparatuur” wordt verstaan alle machines, gereedschappen, installaties en de daartoe behorende onderdelen die tijdens een project en/of activiteit worden gebruikt.

 

Art. 2      Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de levering van opleidingen, trainingen en diensten door HCM Veiligheidsmanagement alsmede alle rechtsbetrekkingen tussen HCM Veiligheidsmanagement en de opdrachtgever en alle (overige) rechtshandelingen tussen HCM Veiligheidsmanagement en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

Op alle offertes zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oost Nederland onder nummer 54850711 van toepassing.

Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes zijn vrijblijvend en gedurende een periode van 2 maanden na dagtekening van de offerte geldig. HCM Veiligheidsmanagement is bevoegd haar offerte gedurende die termijn te herroepen.De toezending van brochures, flyers, prijslijsten en andere gegevens kunnen niet worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod. Voorts zijn de daarin vermelde gegevens niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk door HCM Veiligheidsmanagement schriftelijk is bevestigd.

Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk uitgesloten.

Wanneer enige bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal de nietigheid als zodanig slechts partieel zijn. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval volledig van toepassing.

 

Art. 3      Rechten van intellectuele of industriële eigendommen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan (les)materialen, hulpmiddelen en apparatuur enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen te verwijderen en/of te wijzigen.

Het auteursrecht op door HCM Veiligheidsmanagement ter beschikking gestelde (les)materialen berust bij HCM Veiligheidsmanagement of diens (schriftelijk) rechtverkrijgende.

Verveelvoudigen en/of openbaar maken is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCM Veiligheidsmanagement.

Voor elke handeling in strijd met het bepaalde in artikel 3 verbeurt de opdrachtgever aan HCM Veiligheidsmanagement een boete van € 5.000,- per overtreding te vermeerderen met € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, welke boete niet mag worden verrekend en/of gecompenseerd met gestelde vorderingen van de opdrachtgever op HCM Veiligheidsmanagement om nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, onder aftrek van de reeds betaalde boetes.

 

Art. 4      Uitvoering van diensten

HCM Veiligheidsmanagement zal zich maximaal inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren en voor zover dit binnen zijn vermogen licht de gestelde doelen te bereiken.

HCM Veiligheidsmanagement staat er niet voor in, dat de door HCM Veiligheidsmanagement geleverde opleidingen, trainingen en diensten resulteren in het door de opdrachtgever beoogde effect, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Opdrachtgever is gehouden alle door HCM Veiligheidsmanagement verlangde voor de uitvoering en financiële afwikkeling van de dienst relevante gegevens en informatie tijdig te verstrekken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het onjuist, onvolledig of niet tijdig aanleveren van informatie als bedoeld in de eerste zin van dit artikel (4.3).

 

Art. 5      Aansprakelijkheid

HCM Veiligheidsmanagement is niet aansprakelijk voor de door haar aangerichte directe schade aan hulpmiddelen, apparatuur, materialen en eventuele overige zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever of derden ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst.

Behoudens opzet en/of grove schuld van HCM Veiligheidsmanagement of een ingehuurd ondergeschikte van HCM Veiligheidsmanagement en het bepaalde in artikel 5 lid 1 is iedere aansprakelijkheid van HCM Veiligheidsmanagement en elke vordering tot schadevergoeding uitgesloten. Voorts is iedere vordering die geen betrekking heeft op de geleverde diensten, zoals gevolgschade, winst- of inkomstenderving, gevolg van immateriële schade, uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande zal de aansprakelijkheid van HCM Veiligheidsmanagement nooit verder reiken dan tot vergoeding van het voor de schade veroorzakende diensten in rekening gebrachte bedrag.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst, tekeningen en foto’s bestede zorg, kan HCM Veiligheidsmanagement niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of letsel, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in een uitgave zou kunnen voorkomen.

 

Art. 6      Aanvangs- en leveringstijd

De opgegeven aanvangstijd van een dienst door HCM Veiligheidsmanagement is bij benadering en niet bindend. HCM Veiligheidsmanagement is wegens overschrijding van de opgegeven leveringstijd slechts in verzuim, indien zij, na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund alsnog te leveren, niet nakomt, behoudens in het geval de niet-nakoming is te wijten aan overmacht of een andere omstandigheid die niet aan HCM Veiligheidsmanagement kan worden toegerekend.

Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstaking, arbeidsconflicten, ziekte en ongevallen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, transportmoeilijkheden, brand, storingen aan en verlies van apparatuur en andere belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt als oorlog, stormschade, en andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers waardoor HCM Veiligheidsmanagement haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kan nakomen.

 

Art. 7      Prijzen, facturering en betaling

Indien na de datum van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst en voor het tijdstip dat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, de prijzen van (hulp)middelen, materialen, sociale lasten, (semi)overheidslasten of andere kostprijsbestanddelen een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge van onvoorziene omstandigheden, dan heeft HCM Veiligheidsmanagement het recht haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen.

BTW wordt door HCM Veiligheidsmanagement volgens de geldende fiscale regelgeving in rekening gebracht.

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

De opdrachtgever verplicht zich de overeengekomen prijs bij aanvang van de dienstverlening volledig te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking, behoudens een eventuele toegestane kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting, zonder dat een beroep tot opschorting mogelijk is.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim, en heeft HCM Veiligheidsmanagement het recht de opdrachtgever vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden de wettelijke rente, of indien het een handelstransactie als bedoeld in artikel 6:119a BW betreft, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de verder aan HCM Veiligheidsmanagement toekomende rechten. Onverminderd vorenstaande is de opdrachtgever aan HCM Veiligheidsmanagement verschuldigd alle kosten, welke HCM Veiligheidsmanagement maakt tot inning van de haar verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, de buitengerechtelijke en gerechtelijke daaronder begrepen. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag.

 

Art. 8      Annulering

Onder annulering wordt verstaan de mogelijkheid voor de opdrachtgever om, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van HCM Veiligheidsmanagement, de overeenkomst te ontbinden.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien niet schriftelijk geannuleerd is, wordt geen restitutie verleend, ook niet indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de dienstverlening. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering.

Bij annulering 15 tot 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de dienstverlening wordt 10% van het offertebedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering bij minder dan 15 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de dienstverlening wordt 15% van het offertebedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Art. 9      Ontbinding

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is HCM Veiligheidsmanagement gerechtigd om, zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat HCM Veiligheidsmanagement tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Partijen zijn gerechtigd met onmiddellijke ingang, zonder dat opzegging en/of een ingebrekestelling nodig is, en zonder vooraf rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zij, de overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke kennisgeving in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts ingeval zaken vn de opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.

Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

 

Art. 10    Geheimhouding

HCM Veiligheidsmanagement en opdrachtgever zullen maatregelen treffen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Voor elke handeling in strijd met het bepaalde in artikel 10.1 verbeurt de opdrachtgever aan HCM Veiligheidsmanagement een boete van € 7.500,- per overtreding te vermeerderen met € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, welke boete niet mag worden verrekend en/of gecompenseerd met gestelde vorderingen van de opdrachtgever op HCM Veiligheidsmanagement om nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, onder aftrek van de reeds betaalde boetes.

 

Art. 11    Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen voor de, uit hoofde van het geschil bevoegde, rechter van de woonplaats c.q. vestigingsplaats van HCM Veiligheidsmanagement indien deze dit wenst, aanhangig gemaakt worden.


Art. 12 Klachten
 

Door hier te klikken vult u ons klachten formulier in en nemen we binnen een termijn van 2 weken contact met u op over de ingediende klacht.